Laboratorium Badawcze

Akredytowane laboratorium świadczy usługi pomiarowo – badawcze w zakresie pomiarów emisji oraz stężeń zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do atmosfery dla klientów sektora energetyki, ciepłownictwa, przemysłu chemicznego, rafineryjnego oraz innych gałęzi przemysłu.

Pomiary wykonywane przez Laboratorium Badawcze wykonywane są w oparciu o referencyjne metody pomiarowe wykorzystując do tego najnowszej generacji sprzęt pomiarowy posiadającego ważne świadectwa wzorcowania uzyskane w jednostkach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Do pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery wykorzystywane jest mobilne laboratorium wyposażone m.in. w:

Analizator gazów HORIBA PG-350 do pomiaru stężeń:

Analizator gazów GASMET DX-4000 działający na zasadzie transformacji Fouriera w podczerwieni (FTIR) umożlwiający pomiar między innymi: CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, CH4 oraz pomiar stężeń substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie tj. NH3, HF czy HCl, a także H2O.

Analizator AMS 3220 do pomiaru O2 realizowany jest z wykorzystaniem celi cyrkonowej;

Automatyczny pyłomierz Emiotest 2598 wykorzystujący metodę grawimetryczną do pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu;

Ponadto Laboratorium Badawcze wykonuje również pomiary:

Laboratorium Badawcze funkcjonuje w oparciu o system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz wymagań Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 15675:2009.
SPRAWDŹ ZAKRES AKREDYTACJI
POLITYKA LABORATORIUM BADAWCZEGOCertyfikaty Jakości

Zapraszamy do naszej siedziby