Laboratorium Badawcze


Akredytowane laboratorium świadczy usługi pomiarowo-badawcze w zakresie pomiarów emisji oraz stężeń zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do atmosfery dla klientów sektora energetyki, ciepłownictwa, przemysłu chemicznego, rafineryjnego oraz innych gałęzi przemysłu.

Pomiary wykonywane przez laboratorium badawcze są przeprowadzane w oparciu o referencyjne metody pomiarowe wykorzystując do tego najnowszej generacji sprzęt posiadający ważne świadectwa wzorcowania uzyskane w jednostkach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres badań obejmuje miedzy innymi:

  • emisje gazów odlotowych: O2, CO2, CO, SO2, SO3, NO, NO2, NOx, NH3, HF, HCl oraz pył, rtęć, metale ciężkie,
  • właściwości fizyczne gazów odlotowych (pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego, temperatury, wilgotności spalin),
  • pomiary kalibracyjne QAL2 oraz coroczne testy kontrolne AST dla Automatycznych Systemów Pomiarowych AMS,
  • hałas od urządzeń i maszyn,
  • hałas w środowisku pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
  • hałas na stanowisku pracy.

Laboratorium Badawcze funkcjonuje w oparciu o system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz wymagań Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 15675:2009.

Zakres akredytacji AB1624