Laboratorium Badawcze

Akredytowane laboratorium świadczy usługi pomiarowo-badawcze w zakresie pomiarów emisji oraz stężeń zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do atmosfery dla klientów sektora energetyki, ciepłownictwa, przemysłu chemicznego, rafineryjnego oraz innych gałęzi przemysłu.

Pomiary wykonywane przez laboratorium badawcze są przeprowadzane w oparciu o referencyjne metody pomiarowe wykorzystując do tego najnowszej generacji sprzęt posiadający ważne świadectwa wzorcowania uzyskane w jednostkach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres badań obejmuje miedzy innymi:

Laboratorium Badawcze funkcjonuje w oparciu o system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz wymagań Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 15675:2009.

Zakres akredytacji AB1624