Rozruchy urządzeń energetycznych

Rozruch to ostatni etap realizacji inwestycji, który rozpoczyna się w momencie zakończenia montażu, a kończy w chwili przekazania obiektu do eksploatacji. W rozruchu można wyszczególnić takie procesy jak:

Energotherm Rozruch oferuje kompleksowe usługi rozruchowe urządzeń energetycznych takich jak:

Nadrzędnym celem rozruchu jest osiągnięcie założonych projektowo parametrów technologiczno-produkcyjnych przy spełnieniu najwyższych standardów ekologicznych, ekonomicznych oraz bezpieczeństwa.

Cel rozruchu zostaje osiągnięty poprzez:

Oferta szczegółowa

Przygotowanie do rozruchu

Przygotowanie do rozruchu stanowi wstępny etap prac rozruchowych. W tym etapie określane są węzły technologiczne oraz program organizacji rozruchu, który zawiera zakres rozruchu, zasady współpracy, wymaganą dokumentację oraz szczegółowy harmonogram prac.

Przejęcie obiektu z montażu do rozruchu

Po zakończeniu weryfikacji prawidłowości wykonania montażu przez grupę rozruchową następuje formalne przekazanie węzłów technologicznych do rozruchu w branży mechanicznej, elektrycznej oraz AKPiA. Od tego momentu grupa rozruchowa staje się w pełni odpowiedzialna za obiekt poddany rozruchowi oraz pełni rolę tymczasowego użytkownika instalacji z możliwością prowadzenia prac 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Rozruch „na zimno”

Rozruch „na zimno” oznacza przygotowanie urządzeń do prób indywidulanych oraz do pierwszego uruchomienia w warunkach bez obciążenia. Wszystkie wykonywane czynności dokumentowane są wg przyjętego wzorca. Podstawowymi czynnościami rozruchowymi podczas tego etapu są:

a) trawienie pomontażowe,
b) weryfikacja kompletności i poprawności montażu oraz opisów punktów pomiarowych i ich odwzorowania w systemie wizualizacji,
c) sprawdzenie kierunków obrotów silników napędowych i przeprowadzenie ruchów próbnych silników,
d) wykonanie przeglądu urządzeń elektrycznych i instalacji,
e) wykonanie testów, prób funkcjonalnych sterowania, sygnalizacji, blokad i zabezpieczeń rozdzielni,
f) uruchamianie urządzeń na biegu jałowym z kontrolą stanu dynamicznego i termicznego,
g) uczestnictwo w pierwszym podaniu napięcia na rozdzielnie i wszystkie odpływy,
h) wykonanie prób sprawdzenia automatyki rezerwacji zasilania rozdzielń (SZR),
i) wykonanie uruchomień i rozruchu obwodów pomiarowych, sterowania armatury (klapy, zasuwy) oraz napędów, sterowania regulacyjnego,
j) kontrola funkcjonowania obwodów pomiarowych, sprawdzenie nastawy wartości granicznych,
k) wykonanie prób indywidualnych poszczególnych urządzeń,
l) udział w wykonaniu prób funkcjonalnych układów sterowania, sygnalizacji, blokad i zabezpieczeń napędów i zawieradeł,
m) udział w sprawdzeniu kompletności na maskach wizualizacji niezbędnych parametrów technologicznych, grup wykresów, alarmów,
n) udział w sprawdzeniu kompletności sygnałów dla potrzeb kontroli eksploatacji,
o) udział w sprawdzeniu poprawności wizualizacji procesów technologicznych na stacjach operatorskich.

Rozruch „na gorąco”

Rozruch „na gorąco” czyli pierwsze uruchomienia i próby kompleksowe w warunkach pod obciążeniem tzn. z podaniem mediów, w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania urządzeń przewidzianych do współpracy. Do podstawowych czynności w rozruchu „na gorąco” należy:

a) przeprowadzenie kompleksowych prób zabezpieczeń,
b) uruchomienie urządzeń i zespołów urządzeń, wykonanie prób sterowania sekwencyjnego, blokad i zabezpieczeń oraz regulacji,
c) wykonanie kompleksowych prób urządzeń,
d) wykonanie prac związanych z podaniem napięcia na transformatory i rozdzielnie,
e) prowadzenie całodobowego ruchu rozdzielni i związanych z nimi urządzeń i instalacji,
f) wykonanie prób rezerwacji zasilania rozdzielni w warunkach obciążenia,
g) przeprowadzenie rozruchu instalacji w pełnym zakresie obciążeń oraz wykonanie testu zmienności obciążenia,
h) ustalenie założeń dla ewentualnych zmian w układach sterowania, zabezpieczeń i regulacji wynikające z doświadczeń rozruchowych,
i) wykonanie rozruchowego zakresu prób układów sterowania indywidualnego i sekwencyjnego napędów i zawieradeł (zasuwy, klapy, zawory elektromagnetyczne) w warunkach normalnej pracy,
j) przeprowadzenie prób układów sterowania grupowego oraz zabezpieczeń, weryfikacja wizualizacji, rejestracji i raportowania zdarzeń zabezpieczeń technologicznych,
k) uruchomienie układów automatycznej regulacji,
l) przeprowadzenie instalacji oraz nadzór prac
m) nadzorowanie lub/i usuwanie wykrytych usterek,
n) nadzór nad funkcjonowaniem układów pomiarowych, sterowania i regulacji przez cały okres rozruchu gorącego,

Rozpoczęcie rozruchu „na gorąco” w zależności od instalacji lub urządzeń następuje po wykonaniu takich czynności jak:

  • pierwsze podanie napięcia dla układu elektrycznego,
  • rozruch na biegu jałowym i pod obciążeniem dla urządzeń mechanicznych,
  • pierwsze napełnienie medium technologicznym bez konieczności jego przesyłu dla rurociągu lub zbiornika.

Ruch regulacyjny

Zadaniem ruchu regulacyjnego jest sprawdzenie wszystkich urządzeń podstawowych i pomocniczych w pełnym zakresie obciążeń, wykonanie regulacji i optymalizacji pracy tak, aby możliwa była praca ciągła z zachowaniem parametrów gwarantowanych. Czynności ruchu regulacyjnego obejmują:

a) regulację i optymalizację pracy urządzeń,
b) optymalizację układów automatycznej regulacji w warunkach zmieniającego się obciążenia,
c) przeprowadzenie prób zmian obciążenia z wymaganymi szybkościami oraz prób zrzutów obciążenia,
d) sprawdzenie i regulacja czasów osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych,
e) sprawdzenie i regulacja czasów uruchomień z różnych stanów cieplnych,
f) szkolenie docelowej grupy obsługującej.

Ruch próbny

Ruch próbny jest ostatnim etapem rozruchu, którego celem jest wykazanie zdolności instalacji do pracy w trybie ciągłym, przy zachowaniu parametrów gwarantowanych. Ocena parametrów prowadzona jest na podstawie zarówno wskazań aparatury obiektowej, jak i pomiarów i obliczeń wykonanych podczas pomiarów gwarancyjnych. Do podstawowych czynności w ruchu próbnym należy:

a) utrzymanie ciągłości pracy instalacji,
b) nadzorowanie pracy urządzeń i prowadzenie niezbędnej konserwacji,
c) szkolenie docelowej grupy obsługującej obiekt.

Przekazanie obiektu do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji jest jednoznaczne z zakończeniem rozruchu. Na tym etapie następuje ostateczne przekazanie dokumentacji rozruchowej oraz płynne przekazanie obowiązków eksploatacyjnych docelowej grupie obsługującej.